Tilskudsordninger


I Danmark har vi en lang og historisk tradition for at energioptimere vores samfund. Årsagerne hertil er mange, men bl.a. det faktum, at vi bor i et land hvor gennemsnitstemperaturen blot er 8 grader betyder at det ganske enkelt er nødvendigt at tilføre vores bygninger varme, for at holde dem beboelige. Derudover er vi et lille land med forholdsvist begrænsede naturressourcer og de råstoffer vi ikke har selv må vi købe fra udlandet. Særligt disse to ting har medført en lovgivning og et afgiftssystem, hvor det i de fleste tilfælde i høj grad kan betale sig at spare på energiforbruget - både for private og for virksomheder. Som resultat af dette rangerer vi blandt de mest energieffektive nationer i verden og den historiske nationale udvikling er ikke mindst blevet fremmet ved bevidst, at yde støtte til energieffektive løsninger. Den udvikling fortsætter den dag i dag.

Se vores cases

Tilskudsordninger målrettet energiforbedringer

Midlerne til dit projekt søger vi fra en række puljer vedtaget ved lov, for at understøtte Danmarks udvikling mod et mere energieffektivt og klimavenligt samfund.

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats er beskrevet i Energispareaftalen af 16. november 2016. Den pålægger Danmarks energiselskaber, at dokumentere overfor Energistyrelsen, at de er aktivt medvirkende til at nedbringe danskernes energiforbrug.

Afhængig af de enkelte energiselskabers størrelse varierer de årlige krav om dokumenterede energibesparelser. Jo større energiselskab, jo større besparelsesforpligtelser. I perioden 2016 – 2020 er det årlige energisparemål for hele landet 10,1 petajoule (svarende til ca. 2.806 GWh eller ca. 2.806.000.000 kWh). Det er skrappe krav. Til sammenligning har en typisk familie i Danmark et årligt elforbrug på 5.000 kWh og et varmeforbrug i størrelsesordenen 20.000 kWh, så set i den sammenhæng svarer de årlige spareforpligtelser til ca. 112.240 husstandes samlede energiforbrug. 

For at nå disse sparemål er energiselskaberne parate til at købe rettigheden til at indberette energibesparelsen ved netop dit projekt. Den energibesparelse bliver dermed medvirkende til, at det selskab du vælger at samarbejde med når sit sparemål. Prisen for energibesparelsen er afhængig af en række forhold, men mest udslagsgivende er typisk størrelsen på besparelsen. Jo større energibesparelse du har ved et projekt, jo mere vil selskabet betale dig for rettigheden til den. Så i princippet er der ikke tale om et egentligt tilskud, men en konkret salgspris ved salget af en handelsvare – nemlig energibesparelsen. Det kan virke lidt abstrakt, så i mange sammenhænge er det lettere at tænke på indtægten ved salget af energibesparelsen som en slags tilskud.

Energiselskaberne må købe rettigheder i hele landet. Altså er der intet i vejen for at du sælger din energibesparelse til et energiselskab på Sjælland selvom din virksomhed ligger i Nordjylland. 

Men hvor kommer pengene fra? De kommer fra energiselskabets kunder. De betaler en lille afgift på el- og varmeregningen der skal hjælpe energiselskabet til at nå sine energisparemål. De mange selskaber i Danmark griber opgaven vidt forskelligt an. Selskaberne har nemlig metodefrihed til at nå deres mål, hedder det sig i energispareaftalen. Nogle har egne rådgivereteams ansat, der aktivt jager besparelser for deres selskab. Andre køber størstedelen af deres besparelser fra uafhængige aktører, som f.eks. Nordjysk Energiprojektering.

For yderligere information om ordningen henviser vi til Energistyrelsens hjemmeside.

OBS: I seneste energiaftale (af 29. juni 2018) blev det besluttet at energiselskabernes energispareindsats afskaffes pr. 31/12-2020 og i stedet erstattes to nye støtteordninger for henholdsvis erhverv og for bygninger. Se herunder.

Erhvervstilskud til energiforbedringer

Erhvervstilskudspuljen blev vedtaget i Energiaftalen af 29. juni 2018. Formålet med denne tilskudsordning er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en fordel i ansøgningsprocessen. Der er afsat ca. kr. 3,5 mia. til puljen frem mod 2030.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe.
  • Udskiftning af belysning med LED.
  • Etablering af varmegenvinding.
  • Energioptimering af procesanlæg.

Men hvor meget kan man få i tilskud? Det afhænger af en række faktorer (herunder virksomhedens størrelse og tiltagets art), men kort sagt er det energibesparelsens størrelse over tiltagets levetid der afgør tilskuddet.

Puljen er baseret på ansøgningsrunder af fast varighed og størrelse og der åbnes for ansøgninger flere gange årligt. Åbningstidspunkter for nye runder annonceres via Energistyrelsens hjemmeside. Når midlerne i en ansøgningsrunde er opbrugt, så gives der ikke flere tilsagn før en ny runde åbner. Netop fordi puljen er baseret på ansøgningsrunder opfordrer vi derfor på det kraftigste til at kontakte os i god tid, så dokumentationen til ansøgningen kan være klar ved næste rundes åbning.

For yderligere information om ordningen henviser vi til Energistyrelsens hjemmeside.

Bygningspuljen

Bygningsspuljen blev vedtaget i Energiaftalen af 29. juni 2018. Formålet med denne tilskudsordning er at tilskynde til, at der gennemføres energiforbedringsprojekter i bygninger til helårsbeboelse. Dette indebærer energibesparelser og energieffektiviseringer for at mindske anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse med opvarmning i helårsboliger. Disse energiforbedringsprojekter og energieffektiviseringer skal være med til at fremme Danmarks fremtidige mål om at være CO2-neutrale.

Det er muligt at søge om tilskud både som privatperson, privat interessentskab, andelsforening, ejerforening i etageejendom, eller som virksomhed, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (dog ikke interessentskaber), foreninger, legater og selvejende institutioner. Der gives tilskud til en række prædefinerede tiltag, der alle vedrører energiforbrug i bygninger.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af facadevinduer til lavenergivinduer.
  • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding.
  • Konvertering til varmepumpe (luft-til-væske eller jord-til-væske).

For alle tiltag, med undtagelse af konvertering til varmepumpe, er det en forudsætning, at der foreligger en energimærkning af bygningen.

Men hvor meget kan man få i tilskud? Det afhænger – som med de andre puljer – af en række faktorer og af tiltagets art. Kontakt os for et hurtigt overslag.

For yderligere information om ordningen henviser vi til SparEnergis hjemmeside (informationsside drevet af Energistyrelsen).

Bliv kontaktet af en konsulent

Har du en idé til et interessant energiprojekt og kunne du tænke dig at høre om dine muligheder for at få tilskud til projektet, så kontakt os.